De Litholoog is specialist in het analyseren en publiceren van archeologisch vuursteen en natuursteen ten behoeve van archeologische onderzoek in het kader van de Monumentenwet en het ontsluiten van collecties archeologisch vuursteen en natuursteen die niet vallen onder de Monumentenwet zoals de collecties van musea, provinciale- en gemeentelijke archeologische depots en amateurarcheologen. Rob Houkes, oprichter van de Litholoog, heeft ruime ervaring met het determineren, analyseren en publiceren van archeologisch vuursteen en natuursteen, van het Laat Paleolithicum tot de IJzertijd, maar ook met natuursteen uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen. 

De Litholoog biedt een totaalpakket voor onderzoek naar archeologisch vuursteen en natuursteen, vanaf de wetenschappelijke vraagstelling in het Programma van Eisen (PvE) voor het onderzoek tot de beantwoording van deze vragen in de eindrapportage. Door deze integrale aanpak kan het onderzoek naar het lithisch materiaal van een archeologische opgraving efficiënter worden uitgevoerd. De Litholoog doet onderzoek naar archeologisch vuursteen en natuursteen volgens de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3). 

Advies bij Programma van Eisen (PvE)

Het Programma van Eisen (PvE) is de basis van ieder archeologisch onderzoek. De Litholoog kan u helpen bij het opstellen van een kwalitatief goed PvE dat voldoet aan de eisen die worden gesteld in de KNA. De Litholoog stelt de juiste onderzoeksvragen, die aansluiten op de mogelijkheden van de analyse van vuursteen  en natuursteen. De Litholoog kan ook helpen bij het bepalen van de meest geschikte onderzoeksmethoden om deze vragen te kunnen beantwoorden.  Daarbij kan De Litholoog een inschatting voor u maken van de kosten voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen op basis van de te verwachten aantallen volgens KNA specificatie PS05. 

Plan van Aanpak Specialistisch Onderzoek (PvA-SO)

Voorafgaand aan archeologisch veldwerk dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld waarin wordt vastgelegd op welke wijze aan de in het PvE gestelde eisen zal worden voldaan (KNA specificatie OS01). Het PvA Specialistisch Onderzoek (KNA specificatie PS01) maakt deel uit van dit PvA. De Litholoog kan u helpen bij het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig PvA voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen. Daarnaast kan de Litholoog een inschatting maken van de kosten voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen op basis van de te verwachten aantallen volgens KNA specificatie PS05. De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen. Hiermee wordt het beheersen van de kosten voor de uitwerking van het vuursteen en natuursteen mogelijk gemaakt. 

Advies bij archeologisch veldwerk

Bij kwetsbare vondsten of bijzondere vondstencomplexen kan de inzet van een vuursteen- en natuursteenspecialist noodzakelijk zijn. Vuursteen en natuursteen kunnen door verwering, verbranding en inwerking van bodemzuren zijn aangetast. De Litholoog kan u tijdens het veldwerk adviseren hoe om te gaan met kwetsbare of bijzondere vuursteen- en natuursteenvondsten.  Daarnaast kan De Litholoog helpen bij de selectie van vondstmateriaal in het veld. Niet bewerkte stenen kunnen immers net zulke belangrijke informatiedragers zijn als herkenbare ‘mooie’ artefacten. Welke vondsten van vuursteen en natuursteen moeten worden meegenomen en welke komen in aanmerking voor deselectie? De Litholoog kan op dergelijke vragen antwoord geven. 

Advies bij Evaluatierapport

Tijdens de evaluatiefase wordt de uitwerking van de opgraving gepland en (her)begroot. De Litholoog kan een kwalitatief hoogwaardig evaluatierapport voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen leveren, volgens de eisen die worden gesteld in KNA specificatie OS12. De Litholoog kan ook een (her)begroting opstellen op basis van het in het evaluatierapport opgenomen voorstel  voor de uitwerking van het vuursteen en natuursteen. Doordat De Litholoog de analyse en rapportage voor de uitwerking van vuursteen en natuursteen begroot op basis van stukprijzen wordt het (her)begroten en beheersen van de kosten een stuk eenvoudiger.

Uitwerking, analyse en rapportage

De resultaten van het archeologisch onderzoek worden vastgelegd in een Standaardrapport (KNA specificatie OS15). De Litholoog kan hoogwaardige rapportages van archeologisch vuursteen en natuursteen verzorgen conform KNA specificatie SP02. De Litholoog begroot de analyse en rapportage op basis van stukprijzen, die op hun beurt zijn gebaseerd op een vast aantal werkzaamheden, uitgaande van een standaardrapportage die voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en de eisen die worden gesteld in het PvE en het evaluatierapport. De Litholoog kan ook de objecttekeningen bij de rapportage verzorgen.

Artefacttekeningen

Een artefacttekening is niet alleen een plaatje, maar geeft vooral ook belangrijke informatie over de verschillende eigenschappen van het artefact en de wijze waarop het bewerkt en/ of gebruikt is. Artefacttekeningen dienen daarom te voldoen  aan (internationaal) erkende tekenconventies.  De wijze waarop lijnen, arceringen, stippelingen en dergelijke worden afgebeeld hebben een specifieke betekenis die als het ware kan worden “gelezen” en worden gebruikt voor verdere studie. Een tekening geeft hierdoor veel meer informatie over het artefact dan bijvoorbeeld een foto!

De Litholoog tekent digitaal en levert de afbeeldingen ook digitaal aan in Illustrator of PDF. Hierdoor kunnen tekeningen in iedere gewenste schaal worden geleverd en naar wens van de opdrachtgever worden aangepast voor publicatie. De lijnen van de vectorbestanden worden altijd scherp afgedrukt, in tegenstelling tot rasterbestanden (bijvoorbeeld scans).

Raamcontract

De Litholoog biedt vanaf 2014 aan om raamovereenkomsten af te sluiten waarbij vaste, lage tarieven worden gehanteerd, gebaseerd op prijzen per te onderzoeken eenheid.